84 : قبل از سفر!

یا حق!

" ... و بداند که هر نفسی عاشق صفات و احوال خود است، و به این جهت اعمال و افعالش در نظرش جلوه دارد، و بدون تامل و باریک بینی به عیوب خود بر نمی خورد، بلکه اکثر مردم از عیوب خود غافل اند، و خاری که به پای کسی رود زود می بینند، ولی شاخ درختی را در چشم خود بر نخورند."   ( کتاب معراج السعاده نوشته مرحوم نراقی)

تازه درک کردم - حین خوندن این کتاب و یکی دو تا کتاب دیگه - 

 همیشه به گوش و چشمم خونده بودم که شیطان گناه را در نفس زیبا جلوه می دهد! اما بهش عمیق نشده بودم تا درک کنم. حالا بهتر می فهمم ریشه ی توجیه کردن ها و استدلال ها و ...

/ 0 نظر / 5 بازدید