237

به نام حق!

قسمتی از کتاب "نون و القلم" ، جلال آل احمد :

میرزا اسدالله گفت : همین که من و تو به امیدی حرکت کردیم، شهدا را پیش چشم داشتیم. می خواستیم میراث آنها را حفظ کنیم. می دانی آقا سید، درست است که شهادت دست ظلم را از جان و مال مردم کوتاه نمی کند، اما سلطه ی ظلم را از روح مردم می گیرد. مسلط به روح مردم خاطره ی شهداست؛ و همین است بار امانت. مردم به سلطه ی ظلم تن می دهند اما روح نمی دهند. میراث بشریت همین است. آنچه بیرون از دفتر گندیده ی تاریخ به نسل های بعدی می رسد همین است.

 

صفحه 202 : نشر ژکان

/ 0 نظر / 17 بازدید